Oiliúint

baile » Oiliúint

Oiliúint

Cuardaigh cúrsa

 

Conas Iarratas a dhéanamh
Tá formhór chúrsaí FÁS saor in aisce do dhaoine dífhostaithe agus is í dul i dteagmháil go háitiúil le Oifigeach Seirbhísí Fostaíochta an chéad chéim agus iarratas a dhéanamh ar oiliúint. Tá próiseas iarratais éagsúil ag líon beag cúrsáí eile (de ghnáth le táillí). Míneoidh d'Oifig Seirbhísí Fostaíochta duit más amhlaidh atá nó is féidir leat féachaint ar na rannóga a bhaineann le Roghanna Seachadta Cúrsaí/Cláir Oiliúna chun teacht ar eolas breise.

Cén Cúrsa Is Fearr Duitse?
Déan coinne go háitiúil leis an Oifig Seirbhísí Fostaíochta agus socraigh agallamh treorach chun na roghanna oiliúna go léir atá ar fáil agat a phlé.

Cineálacha Cúrsa
Áirítear ar na cúrsaí iad a bheith bunaithe ar an margadh, bunaithe ar an gcliant, bunaithe ar an réamh-mhargadhcúrsaí oiliúna tacaithe.

Roghanna Seachadta Cúrsaí
Tá roinnt roghanna seachadta cúrsa ar fáil lena n-áirítear cúrsaí lae (lánaimseartha nó páirtaimseartha), cúrsaí tráthnóna, cúrsaí ar líne agus cúrsaí foghlama cumasctha.

 • Cúrsaí Lae
  An eagraíocht FÁS féin a thugann na cúrsaí seo, go díreach trína líonra Ionaid Oiliúna, nó trí réimse soláthraí thar ceann FÁS in ionaid éagsúla ar fud na tíre. Is féidir éagsúlacht a bheith in fad ama na gcúrsaí. Níl táille ar na cúrsaí agus i ndálaí áirithe íoctar liúntais. Cúrsaí lánaimseartha go ginearálta a bhíonn iontu leis an oiliúint ar siúl ó Luan go hAoine cé go dtugtar cuid acu ar bhonn páirtaimseartha.
 • Cúrsaí Ar Líne
  Tugtar cúrsaí ar líne ar an idirlíon agus dá bhrí sin cuirtear ar chumas foghlaimeoirí an fhoghlaim a dhéanamh ar luas agus ag amanta a oireann dóibh. Freagairt solúbtha is ea na cúrsaí ar líne do na riachtanais a bhíonn ag daoine aonair atá réidh don obair agus a mbíonn idirghabháil oiliúna de dhíth orthu a chuideoidh leo filleadh ar mhargadh an tsaothair. Tá cead ag gach duine cur isteach ar chúrsaí ar líne (fostaithe agus dífhostaithe) cé go mbíonn táille le híoc acu siúd atá fostaithe. Ní mór do chliaint a íocfaidh táille iarratas a sheoladh isteach ar líne go r-Choláiste FÁS. Ní mór do chliaint nach n-íocfaidh táille (daoine dífhostaithe) iarratas a sheoladh isteach go háitiúil go dtí an Oifig Seirbhísí Fostaíochta.
 • Foghlaim Chumasctha
  Is é atá i gcúrsaí Foghlama Cumasctha ná cúrsaí ar líne comhcheangailte le tacaíochtaí don foghlaimeoir a seachadtar ar teileafón, r-phost, R-theagascóir agus ceardlanna treoirithe ag teagascóir. D'fhéadfadh meantóireacht aon le haon nó meantóireacht ghrúpa, tascanna agus saothar tionscadail bheith mar chuid de chúrsaí áirithe. Freagairt solúbtha is ea na cúrsaí Foghlama Cumasctha do na riachtanais a bhíonn ag daoine aonair atá réidh don obair agus a mbíonn idirghabháil oiliúna ar leith de dhíth orthu a chuideoidh leo filleadh ar mhargadh an tsaothair.
 • Cúrsaí Tráthnóna
  Tigtar cúrsaí tráthnóna go ginearálta in Ionaid Oiliúna FÁS agus tarlaíonn siad 1 nó 2 uair sa tseachtain. Maireann formhór na gcúrsaí idir 5 agus 10 seachtain de ghnáth. Tá cead ag gach duine cur isteach ar chúrsaí ar líne (idir fhostaithe agus dífhostaithe) cé go mbíonn táille le híoc acu siúd atá fostaithe. Is gá do chliaint a íocfaidh táille iarratas a sheoladh díreach go dtí an Ionad Oiliúna FÁS atá chun an cúrsa a thabhairt. Ní mór do chliaint nach n-íocfaidh táille (daoine dífhostaithe) iarratas a sheoladh isteach go háitiúil go dtí an Oifig Seirbhísí Fostaíochta.

Eolas breise i dtaobh Cursaí Oiliúna

Cuardaigh cúrsa i do cheantar

I gcás dálaí áirithe, tugann FÁS tacaíocht airgeadais i bhfoirm Liúntas chun tacú lena chláracha, mar shampla Oiliúint, Taisteal, Lóistín agus Béilí.

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Is Eagraíocht é FÁS atá cláraithe le Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (GCVU) “a dhéanann nochtadh ar sheiceálacha ar stair choiriúil d’eagraíochtaí cláraithe i dtaobh le, inter alia, fostaithe ionchasacha, oibrithe deonacha, mic léinn ar socrú agus oiliúnaithe a mbeadh rochtain shuntasach, neamh-mhaoirsithe acu ar dhaoine óga agus ar aosaigh leochaileacha araon.” Baineann an beartas seo le ról FÁS mar sholáthraí cláir oiliúna agus fostaíochta, go háirithe maidir le cáilitheacht agus earcaíocht rannpháirtithe nó oiliúnaithe féideartha atá ag obair nó atá faoi oiliúint chun obair le leanaí agus/nó le haosaigh leochaileacha*.

Doiciméid Faisnéise d'Fhoghlaimeoirí do Ghrinnfhiosrúchán an Gharda.

*Tagraíonn ‘Aosaigh leochaileacha’ do dhaoine scothaosta nó do dhaoine faoi mhíchumas i gcomhthéacs Grinnfhiosrúchán na nGardaí i FÁS.


 


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud