Eolas Ginearálta

baile » Eolas Ginearálta » Séanadh

Séanadh

Ginearálta

Tá úsáid an tsuímh seo agatsa faoi réir na dtéarmaí agus na coinníollacha seo. Tré rochtain ar an suíomh seo, toileann tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus na coinníollacha seo.

Cúiseanna Eolais Amháin

Cuirtear an suíomh seo ar fáil do chúiseann eolais amháin. Níl sé i gceist go mbeadh, ná níor chóir go dtuigfí eolas ar na leathanaigh seo ina thairiscint, cuireadh, fógra, sirtheoireacht nó moladh de chuid nó ar son FÁS, nó ar son aon pháirtithe eile, aon táirge nó seirbhís a sholáthar nó a cheannach. Tá nádúr ginearálta ag an eolas a chuirtear ar fáil agus ní thugann sé aghaidh ar chúinsí ar leith a bhaineann le haon duine aonair ar leith. 

Níl aon taifead nó ábhar ar an suíomh seo ina léirmhíniú dlíthiúil d'ábhar ar bith agus níor chóir é a mheas mar seo. Ba chóir duit dul i gcomhairle le duine cáilithe go cuí do chomhairle ghairmiúil nó dlíthiúil.

Ní mhaíonn FÁS ná ní dhearbhaíonn sé go bhfuil an t-eolas ar an suíomh gréasáin seo cruinn, suas chun dáta agus iomlán. Is féidir le daoine gan údarás cur isteach ar shuímh gréasáin agus, dá bhrí sin, ba chóir go mbreathódh brabhsálaithe ar an eolas a chuirtear ar fáil mar léiriú amháin. Má thugann tú aon earráid nó easnamh faoi deara, tabhair eolas dúinn le ríomhphost ag info@fas.ie nó le glaoch ag an uimhir áitiúil 353-1-6070500 (le linn ghnáthuaireanta oibre oifige) a luaithe agus is féidir.

Ní ghlacann FÁS, an Stát agus a bhfostaithe, conraitheoirí agus gníomhairí aon fhreagracht nó dliteanas, ná ní dhéanann said aon gheallúint, gealltanas, léirmhíniú nó barántas maidir le hiontaofacht, cruinneas, iomláine, nó nádúr suas chun dáta aon eolais a chuirtear ar fáil ar leathanaigh an tsuímh gréasáin seo ag an am seo nó ag aon am sa todhchaí agus n ghlacann said aon dliteanas ar chor ar bith ag éirí as aon earráid nó easnamh. D'fhonn amhras a sheachaint, tá gach aon léirmhíniú, geallúint, barántas, téarma agus coinníoll sainráite nó intuigthe,  a d'fhéadfadh éirí faoi reachtaíocht, nós, úsáid, sa chothromas, tort, sa dlí comónta nó eile, eisiata go sainráite leis seo chomh fada agus is féidir agus atá ceadaithe ag dlí a bhaineann. Sula ngníomhaíonn siad ar aon eolas sna leathanaigh seo, ba chóir do bhrabhsálaithe dul i gcomhairle lena gcomhairleoirí gairmiúla féin.

Foirchoimeádann FÁS an ceart leis an eolas a chuirtear ar fáil anseo a athcheartú, a athrú, a leasú nó a scrios ag am ar bith gan fógra a thabhairt d'úsáideoirí agus ní bheidh sé freagrach nó faoi dhliteanas maidir le haon athcheartú, athrú, leasú nó scrios. Fanfaidh freagracht as aon chaillteanas mar thoradh ar úsáid aon eolais a thaispeántar ar an suíomh gréasáin seo go hiomlán leis an úsáideoir.

Brabhsáil ar do phriacal féin

Tabhair faoi deara go ndéanann tú an suíomh gréasáin seo a rochtain agus a úsáid ar do phriacal féin. Tá naisc gréasáin go suímh gréasáin seachtracha nach bhfuil aon smacht ag FÁS orthu agus nach nglacann FÁS aon fhreagracht maidir lena n-ábhar. Cuirtear aon nasc ón suíomh gréasáin seo go suímh gréasáin seachtracha mar áis amháin agus níor chóir iad a mheas mar fhormhuiniú ar ábhar nó cleachtais na suíomh gréasáin seachtracha sin.

Sa mhéid is mó agus a cheadaíonn dlí a bhaineann, ní ghlacann FÁS, an Stát agus a bhfostaithe, conraitheoirí agus gníomhairí ná aon pháirtithe eile aon dliteanas as aon chailliúint nó damáiste de nádúr ar bith lena n-áirítear (ach gan a bheith teoranta do) chaillteanais nó damáistí díreacha, indíreacha, eacnamaíocha, teagmhasacha, speisialta, pionósacha nó iarmhartacha, nó as aon chostais a éiríonn as, nó maidir le, húsáid nó neamhábáltacht an tsuímh seo, nó maidir le haon earráid, easnamh, locht, víreas ríomhaire nó teip córais, nó caillteanas brabúis, deathola nó deachlú ag éirí as nó maidir le rochtain, úsáid, feidhmíocht, brabhsáil nó nascadh leis an suíomh seo aon suíomh eile ón suíomh seo.

Tá r-phost agus bealaí eile chun eolas a chur thar an Idirlíon faoi réir chur isteach nó scrúdú ag páirtithe eile agus ba chóir iad a dhearbhú go neamhspleách. Ní féidir le FÁS, an Stát agus a bhfostaithe, conraitheoirí agus gníomhairí slándáil nó príobháideachas na gcumarsáidí seo a dhearbhú agus fanann priacal sheoladh na gcumarsáidí seo go hiomlán leis an bpáirtí atá ag soláthar an eolais. Tá úsáid an tsuímh gréasáin go hiomlán ar phriacal an úsáideora agus glacann an t-úsáideoir freagracht iomlán agus priacal caillteanais ag éirí as úsáid nó rochtain ar an suíomh gréasáin agus/nó an t-ábhar ann.

Slánaíocht Úsáideora

Tabharfaidh an t-úsáideoir slánaíocht do FÁS, an Stát agus a bhfostaithe, conraitheoirí, searbhóintí, comhairleoirí agus gníomhairí, i gcoinne aon chaillteanas díreach nó indíreach de nádúr ar bith (lena n-áirítear, ach nach bhfuil teoranta do, caillteanas iarmhartach, caillteanas eacnamaíoch, caillteanas teagmhasach, speisialt nó pionósach, caillteanas brabúis, caillteanas gnó, caillteanas conartha, caillteanas ioncaim, caillteanas coigiltis measta, caillteanas deathola nó caillteanas deamhéin), dliteanais, éilimh, damáistí, socrúcháin, bronntanais, costais, agus imeachtaí glactha ag FÁS, an Stát, agus a  bhfostaithe, conraitheoirí, searbhóintí, comhairleoirí agus/nó gníomhairí mar thoradh ar úsáid nó mí-úsáid an tsuímh seo nó an t-eolas nó na hacmhainní istigh nó inrochtana ar an suíomh seo  nó sárú ar chearta intleachtúla agus/nó mar thoradh aon sárú na dtéarmaí nó na coinnollacha úsáide agus/nó mar thoradh ar ghníomh, earráid, easnamh, locht nó neamart an úsáideora nó aon duien eile a bhfuil rochtain acu ar an suíomh seo trí cheangal an úsáideora nó a éiríionn ar bhealach ar bith eile.

Maoin Intleachtúil

Tá an fhaisnéis, ábhar, grafaicí, téacs, íomhánna, dearthaí, trádmharcanna, agus lógóanna ar an suíomh seo cosanta ag dlithe um trádmharcanna, cóipcheart, cearta bhunachar sonraí, ceart sui generis agus dlithe eile um mhaoin intleachtúil faoi dhlithe eile náisiúnta agus conarthaí idirnáiisiúnta agus ní bhronann úsáid an tsuímh seo aon leas ar an úsáideoir ina leith sin.

Úsáid Ábhair

Ní féidir eolas ón suíomh seo a úsáid ach faoi réir an Ráitis ar Athúsáid Eolais. Más mian leat an t-ábhar a athfhoilsiú nó a chóipeáil ar chúis ar bith, caithfidh tú cead lorg ar FÁS le r-phost chuig foi@fas.ie.

Tarscaoileadh

Ní hionainn aon tarscaoileadh nó teip gníomhaíochta maidir le haon sárú na dtéarmaí nó na coinníollacha agatsa nó aon úsáideoir eile agus tarscaoileadh ginearálta de théarma nó coinníoll dá leithéid nóaon ghníomh ina dhiaidh sin ina choinne agus ní bheidh aon tionchar aige ár gceart le gníomhú maidir leis sin nó aon sárú eile.

Inscoiteacht

Má thugann aon Chúirt le údarás cumasach nó aon údarás cumasach eile breith go bhfuil aon chuid de na téarmaí agus coinníollacha seo neamhbhailí, mídhleathach nó neamh-infheidhmithe ansin gearrfar an chuid  sin ó fhuíollach na  dtéamaí agus coinníollacha a leanfaidh a bheith balí agus infheidhmithe chomh fada agus a cheadaíonn an dlí.

Cosaint Sonraí

Cloífidh FÁS lena ndualgais faoin Acht um Chosaint Sonraí 1988 agus faoin Acht um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003.

Moltar d'úsáideoirí an tsuímh seo gur féidir faisnéis ina leith a choinneáil gach uair a dtugann said cuairt ar an suíomh agus is féidir iad a nochtadh do pháirtiteh eile.

Baineann Dlí na hÉireann

Cuirtear an suíomh seo ar fáil faoi réir agus á rilaú ag dlí na hÉireann. Trí rochtain nó amharc ar aon chuid den eolas ar an suíomh seo, glacann tú go bhfuil dlí na hÉireann i bhfeidhm ar an suíomh seo agus go bhfuil údarás iomlán ag cúirteann na hireann ar aon easaontas a éireoidh maidir leis an suíomh seo. Má roghnaíonn gan glacadh le hinfheidhmeacht dhlí na hÉireann agus údarás eisiata chúirteanna na hÉireann, fág an suíomh seo anois, led' thoil.


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud