Eolas Fúinn

Eolas Fúinn

An t-Eolas ar fad maidir le FÁS

Mar Údarás Náisiúnta Oiliúna agus Fostaíochta, déanann FÁS réamh-mheastúchán agus freagairt ar riachtanais mhargadh saothair atá de shíor ag athrú agus a fhostaíonn breis agus 2 mhilliún duine.

Le líonra réigiúnda de 66 oifig agus 20 ionad oiliúna, oibríonn FÁS cláracha oiliúna agus fostaíochta; cuireann sé seirbhís earcaíochta ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí, chomh maith le seirbhís comhairle do thionsclaíocht, agus tacaíonn sé le fiontair phobalbhunaithe.

Oibríonn an eagraíocht ar fud na hÉireann, roinnte in 8 réigiún mar a leagtar amach sa Struchtúr Corpardeach. Ainmníonn an rannóg seo Bainistocht FÁS agus tugann sé cur síos ar mhionsonraí tábhachtacha maidir le cliaint FÁS, lena n-áirítear an Chairt Chustaiméirí, Gnásanna Gearáin, Cód Eiticí na bhFostaithe, Saoráil Faisnéise, agus Cosaint Sonraí.

Leagann Straitéis Chorparáide amach an treoir straitéise atá glactha ag an Údarás agus tugtar cur síos ar an ngníomh a ghlacfaidh sé chun an Straitéis a chur chun cinn faoi 8 Sprioc Ardtosaíochta. Clúdaíonn na Spriocanna seo réimsí ar nós seirbhísí do chuardaitheoirí poist agus lucht dífhostaithe, forbairt san lucht saothair, polasaí mhargadh saothair, cuimsitheacht shóisialta, comhionannas agus ilchineálacht, agus seirbhís do chustaiméirí.

Is féidir teacht ar Thuarascálacha Bliantúla agus Tuaraisc Scileanna agus Mhargadh Saothair i Foilseacháin & Acmhainní, chomh maith le Bunachar Scileanna Náisiúnta agus an Leabharlann agus Ionad Acmhainní Eolais.

Léigh an Nuacht is déanaí maidir le FÁS, chomh maith le nithe maidir le hoiliúint agus fostaíocht in Éirinn, nó b’fhéidir go bhfuil tú ag smaoineamh ar shlí beatha le FÁS?

Chun tuilleadh eolais a fháil ar ghníomhartha FÁS, déan teagmháil leis an roinn Aonad Cumarsáidí .


Éist leis an suíomh seo le Browsealoud